Lid worden van ALTC DDV 2016

door system  |   31935 views  |   algemeen  |   laatst aangepast 17-11-2015 om 16:10 door Peter

Voor Seniorleden (geboren in 1998 of eerder) hebben wij op dit moment voldoende ruimte voor nieuwe leden. 
Voor nadere informatie en/of vragen over lidmaatschap en speelmogelijkheden neem contact op met onze Directeur Sportif Peter Vriens, het makkelijkst per email via info@altcddv.nl

Dag-Lidmaatschap (voor senioren) is ook mogelijk. Hiermee heb je uitsluitend speelrecht op doordeweekse dagen overdag (en dus niet in de avonduren en de weekenden). Zie hieronder bij de lidsoorten.
Je kunt dit dag-lidmaatschap altijd na afloop van het seizoen om laten zetten in volledig lidmaatschap voor het daarop volgende seizoen.

Jeugd-Lidmaatschap
Voor junioren en jong-junioren hebben wij zeer waarschijnlijk nog ruimte voor een beperkte groep kinderen die lid kunnen worden komend seizoen. Op 15 december kunnen wij exact vaststellen hoeveel kinderen in kunnen stromen. Dit mede afhankelijk van het aantal jeugdopzeggingen en onze trainingscapaciteit voor de jeugdlessen komend zomerseizoen. 
Schrijf dus snel in via onderstaand online formulier.
 


Inschrijven Tennisseizoen 2016

Hierbij de links naar de digitale inschrijfformulieren:

Inschrijven voor jeugdlidmaatschap

Inschrijven voor seniorlidmaatschap

algemene voorwaarden

Direct na inzending ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

De onderstaande bedragen betreffen die van het huidige kalenderjaar. De tarieven voor het tennisseizoen 2016 worden binnenkort vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van januari 2016.

Lidsoorten en Contributies:

Lidsoort
Speelrechten Contributie
Seniorlid Onbeperkt € 266,-
Jeugdig seniorlid
(geboren in 1991 t/m 1998)
Onbeperkt € 215,-
Daglid Ma, Di, Do, Vr tot 17:00 uur
Wo tot 13:00 uur
€ 174,-
Juniorlid
(geboren in 1999 t/m 2003)
Onbeperkt € 133,-
Jong Juniorlid
(geboren in 2004 of later...)
Onbeperkt

€   96,-

 

Entreegeld (éénmalig) voor nieuwe leden :
Senioren en dagleden geen
Jeugdige senioren en junioren € 25,-

 

Korting
Gezinskorting (voor elk volgend jeugdlid op hetzelfde adres)

 

 

€25,-

 

Financiële bepalingen mbt de contributiebijdrage

 

Contributiebijdrage
De definitieve contributiebijdrage wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld en zal de dag hierna direct op de website vermeld worden. De week erop zal ieder lid waar een e-mailadres van bekend is een e-mail ontvangen met de vaststelling van de contributie voor het nieuwe seizoen. Leden waar geen e-mailadres van bekend is zullen een factuur per post ontvangen.

 

Incasso-akkoord via (beveiligd) formulier?
U ontvangt een mail voor het afgeven van een incasso-akkoord. Deze mail bevat een link naar een formulier op www.communitysports.nl. Hetzelfde formulier is ook op een beveiligde pagina (met een slotje in browser) in te vullen. Deze staat voor deze keer niet op www.communitysports.nl, maar op www.addure.nl. Dit is een andere naam voor dezelfde server. U hoeft zich geen zorgen te maken dat dit niet klopt. Beide pagina's tonen hetzelfde formulier met exact ?dezelfde gegevens. Het enige verschil is dat op de beveiligde pagina het technisch veel moeilijker is om mee te kijken naar de gegevens. Vanaf april zal deze beveiliging ook op altcddv.nl geintroduceerd worden; dat was voor deze contributieronde nog niet mogelijk.

 

Betaling contributie via incasso
Na het verlenen van de doorlopende machtiging tot automatische incasso voor contributie zal in de tweede helft van Februari  de verschuldigde contributie van het opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Er dient op dat moment voldoende saldo op de betreffende rekening te staan.

14 dagen voor de inning zal u via e-mail een herinnering ontvangen met daarbij het te incasseren bedrag. Bij deze contributieronde vindt de incasso over 2 weken plaats. Het onvangstbevestigingsbericht (email) zal tevens als herinneringsbericht gelden.

 

Betaling contributie door overmaking
Betaling van de contributie door overmaking dient te plaats te vinden binnen 30 dagen na bekendmaking van de nieuwe contributiebijdrage op de ALV.

Overmaking dient plaats te vinden op rekeningnummer NL10ABNA0544710282 t.n.v. penningmeester ALTC DDV, Amsterdam  onder vermelding van naam en het betreffende KNLTB lidnummer.

Betaaltermijn contributie en voorwaarden

  • Indien vóór 1 maart van het betreffende seizoen wordt betaald, zal de ledenpas bij de start van het seizoen klaarliggen. 
  • Zolang de volledige contributie niet tijdig is betaald, bestaat er geen recht op de ledenpas. 
  • Op 1 maart van het betreffende seizoen zullen herinneringen worden verstuurd voor diegenen die hun contributie dan nog niet hebben voldaan. Indien voor 1 april van het betreffende seizoen de contributie niet is voldaan en door DDV is ontvangen, heeft DDV de mogelijkheid om het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen. Let wel, uw contributieplicht aan DDV vervalt in dit geval niet.  DDV heeft dan het recht de vordering over te dragen aan een incassobureau.

 

Betaaltermijn nieuwe instroom van leden dmv incasso
Na het verlenen van de doorlopende machtiging tot automatische incasso voor contributie zal op een paar momenten gedurende het seizoen het verschuldigde contributie van het opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Er dient op dat moment voldoende saldo op de betreffende rekening te staan. 14 dagen vooraf ontvangt u hiervan een herinnering per e-mail.

Betaaltermijn nieuwe instroom van leden dmv overmaking
Betaling van de contributie door overmaking dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat u per e-mail is bevestigd dat u bij DDV als lid bent ingeschreven.

Overmaking dient plaats te vinden op rekeningnummer NL10ABNA0544710282? t.n.v.  penningmeester ALTC DDV, Amsterdam onder vermelding van naam en het betreffende KNLTB lidnummer.

 

Belangrijk
I - Wij maken u erop attent dat het lidmaatschap van DDV automatisch wordt verlengd en dat bij niet opzeggen op één van beide bovengenoemde manieren u de contributie voor het desbetreffende seizoen aan DDV verschuldigd bent. In geval van onduidelijkheid omtrent het lidmaatschap zal DDV u vragen om onze email (opzeggingsbevestiging) of bewijs van aangetekend verstuurde opzegging te overleggen.

II - Uw doorlopende machtiging voor contributie is bij afmelding (zie bovenstaande voorwaarden) direct ook ingetrokken.

 

Vordering worden uit handen geven aan een incassobureau
Niet geinde vorderingen kunnen door DDV uit handen gegeven worden aan een extern incassobureau. DDV is gerechtigd met een wettelijke staffel voor de berekening van incassokosten een vordering uit handen te geven. We hopen echter dat leden het niet zo ver laten komen en deze stap niet nodig zal hoeven zijn.

 

Opzegging lidmaatschap
DDV-leden die hun lidmaatschap voor het volgend seizoen willen opzeggen is de uiterste opzegdatum van 1 december van elk kalenderjaar voor het daaropvolgende seizoen 

Digitaal opzeggen
Hierbij het formulier om uit te kunnen schrijven. U ontvangt dan direct een ontvangstbevestiging van uw uitschrijving per email.

 

IBAN & SEPA

Het IBAN NR van DDV is: NL10ABNA0544710282

Het BIC NR van DDV is: ABNANL2A

 SPONSOR